Miljö och hälsa

4-Miljö-och-hälsaHygienen är A och O när det gäller livsmedelssäkerhet. Alla som arbetar i våra skolkök har utbildning i livsmedelshygien. Vi har upparbetade rutiner och egenkontrollsprogram. Vi arbetar enligt en standardiserad arbetsmetod som kallas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Där beskrivs hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att maten ska vara säker för gästen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller annan kommunal nämnd kontrollerar att vi följer livsmedelslagar och riktlinjer.